کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

     خرید فروش 
 ردیف موضوع  درصد 

سقف کارمزد

(میلیون ریال) 

درصد 

 سقف کارمزد

(میلیون ریال) 

 1

 

 کارمزد کارگزاران  0.4  200  0.4  200

 2

 

 کارمزد شرکت بورس 0.032 160 0.048 240

 3

 

 حق نظارت سازمان 0.032 80 0.048 120

 4

 

 کارمزد شرکت سپرده گذاری 0.01  160 0.015 240

 5

 

 فناوری  0.012 80 0.018 120

 6

 

 مالیات  0  0 0.5   0

 

 

 جمع  0.486    1.029  

کارمزد معاملات در فرابورس ایران

     خرید فروش 
 ردیف موضوع  درصد 

سقف کارمزد

(میلیون ریال) 

درصد 

 سقف کارمزد

(میلیون ریال) 

 1

 

 کارمزد کارگزاران  0.4  200  0.4  200

 2

 

 کارمزد شرکت بورس 0.032 160 0.048 240

 3

 

 حق نظارت سازمان 0.02 80 0.03 120

 4

 

 کارمزد شرکت سپرده گذاری 0.01  160 0.015 240

 5

 

 فناوری  0.01 120 0.015 180

 6

 

 مالیات  0  0 0.5   0

 

 

 جمع  0.474    1.011  

کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت و اجاره

     خرید فروش 
 ردیف موضوع  درصد 

سقف کارمزد

(میلیون ریال) 

درصد 

 سقف کارمزد

(میلیون ریال) 

 1

 

 کارمزد کارگزاران  0.063  12.6  0.06312.6

 2

 

 کارمزد شرکت بورس 0.0096 2

 0.0024

3

 3

 

 حق نظارت سازمان00 0 0

 4

 

 کارمزد شرکت سپرده گذاری0  00 0

 5

 

 فناوری  0 00 0

 6

 

 مالیات  0  0  0 0

 

 

 جمع  0.0726    0.0774